Sarcoma Ewing ngoài xương nguyên phát ở âm hộ: Báo cáo một trường hợp và hồi cứu y văn

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Sarcoma Ewing là môt loại u ác tính ở xương và mô mềm đặc trưng bởi đột biến gen EWSR1. Lần đầu tiên được miêu tả vào năm 1921 bởi James Ewing. Sarcoma Ewing ngoài xương hiêm gặp đăc biệt ở âm hộ. Bệnh có tiên lượng xấu vì khi được chẩn đoán đã có di căn. Mục tiêu của bài báo cáo này là chia sẽ một trường hợp sarcoma Ewing ngoài xương nguyên phát ở âm hộ.  Bệnh nhân nữ, 16 tuổi có khối ở âm hộ trái cách đây một năm, vào viện vì sưng đau rát. Hình ảnh vi thể cho thấy các đám tế bào tròn nhỏ đồng dạng với bào tương hẹp và không rõ màng bào tương, nhân tròn, chất nhiễm sắc mịn và không rõ hạt nhân. Các tế bào u bắt màu với phương pháp nhuộm PAS, dương tính với dấu ấn CD99, và âm tính với các dấu ấn CD45, CK, Chromogranin, NSE, MS Actin, S100, Synaptophysin.

Từ khóa: Sarcoma ngoài xương, âm hộ, mô mềm.

Abstract 

Primary extraskeletal Ewing's sarcoma of vulva: A case report and literature review

Extraskeletal Ewing's sarcoma is a maglignant tumor in bone and soft tissue characterized by the EWSR1gene mutation, It was first described by James Ewing in 1921, as a case of osteosarcoma with high malignancy. Extraskeletal Ewing is extremly rare in female vulva. Poor prognosis because it is metastasis when diagnosed. The aim of this report is to share a case of primary extraskeletal Ewing's sarcoma in the vulva. A female patient, 16 years old, had a tumor in the left vulva a year ago, went to the hospital because of painful and swelling. Histopathological examination showed uniform sheets of small round cells with scanty, indistinct cytoplasmic outline, round nuclei with fine chromatin and inconspicuous nucleoli. Tumor cells were stained with PAS stain, positive with CD99 marker and negative with CD45, CK, Chromogranin, NSE, MS Actin, S100, Synaptophysin.

Key words: Extraskeletal Ewing's sarcoma, vulva, soft tissue.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.