NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U BUỒNG TRỨNG PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ phẫu thuật u buồng trứng khi mang thai. (2) Phân tích kết quả phẫu thuật u buồng trứng khi mang thai và phẫu thuật lấy thai. 

Phương pháp: Mô tả hồi cứu. 

Đối tượng: tất cả các u buồng trứng được phẫu thuật khi đang mang thai và khi đẻ trong năm 2018. 

Kết quả: Tỷ lệ phẫu thuật khối u buồng trứng ở phụ nữ mang thai chiếm 0,67% tổng số ca đẻ. Trong tổng số phụ nữ mang thai có phẫu thuật u buồng trứng thì tỷ lệ phẫu thuật khối u buồng trứng khi đang mang thai là 41,3%; phẫu thuật u buồng trứng kèm với phẫu thuật lấy thai là 58,7%. Phẫu thuật chủ động khi đang mang thai là 87,1%; phẫu thật cấp cứu là 12,9%. Tỷ lệ phẫu thuật nội soi khi đang mang thai là 93,5%. Không có tai biến nào xảy ra khi phẫu thuật.

Từ khóa: U buồng trứng; phụ nữ có thai. 

Abstract 

COMMENT ABOUT THE RESULTS OF OVARIAN TUMOR SURGERY IN PREGNANT WOMEN AT NATIONAL HOSPITAL OF OBTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2018

Objectives: (1) Determine the rate of surgery for ovarian tumors during pregnancy. (2) Analysis of the results of ovarian tumor surgery during pregnancy and cesarean. 

Method: Retrospective description. 

Subjects: All women pregnancy were operated ovarian tumors at the National Hospital Obstetrics and Gynecology in 2018. 

Results: The rate of ovarian tumor surgery in pregnant women was 0.67% of the total delivery. The rate of surgery for ovarian tumors during pregnancy was 41.3% of ovarian tumor surgery in pregnant women; ovarian tumor surgery with cesarean was 58.7%. Surgery in program during pregnancy was 87.1%; emergency surgery was 12.9%. The rate of endoscopic surgery during pregnancy was 93.5%. No complications occurred during surgery.

Keywords: Ovarian tumors; pregnant women.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.