HIỆU QUẢ CỦA MIFEPRISTON PHỐI HỢP VỚI MISOPROSTOL ĐỂ KẾT THÚC THAI NGHÉN TỪ 10 ĐẾN 20 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của mifepristone (MFP) phối hợp với misoprostol (MSP) để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, không đối chứng, có so sánh. 230 phụ nữ có thai từ 10 đến 20 tuần xin đình chỉ thai nghén chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm nghiên cứu (nhóm I-dùng MSP sau 24 giờ uống MFP, nhóm II-dùng MSP sau 48 giờ uống MFP. 

Kết quả: Tỷ lệ thành công là 100%, trong đó sẩy thai hoàn toàn ở nhóm I là 97,39% và nhóm II là 98,26%. Thời gian sẩy thai trung bình nhóm II ngắn hơn nhóm I là 5,35±2,76 và 6,38±2,81 giờ, 100% sổ rau tự nhiên, thời gian nằm viện trung bình của nhóm II là 1,43±0,5 ngày ngắn hơn nhóm I là 1,63±0,5 ngày. 

Kết luận: Phác đồ phối hợp mifepristone với misoprostol để đình chỉ thai nghén 10-20 tuần có hiệu quả cao ở cả 2 nhóm, tuy nhiên nhóm nghiên cứu II có một số yếu tố hiệu quả hơn nhóm I.

Từ khóa: Mifepristone; misoprostol; đình chỉ thai nghén; hiệu quả. 

Abstract 

EFFECTIVENESS AND SAFETY OF REGIMEN USING MIFEPRISTONE PLUS MISOPROSTOL TO TERMINATE PREGNANCY  FROM 10 TO 20 WEEKS OF GESTATIONAL AGE AT THE NATIONAL  HOSPITAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Objective: To assess the effectiveness of mifepristone plus misoprostol to terminate pregnancy from 10 to 20 weeks of gestational age. 

Subjects and methods: A clinical trial, randomized, non-controlled and comparative research. 230 pregnant women were randomly assigned to G-I and G-II (G-I vaginal insertion of 800 mcg MSP after 24 hrs, G-II vaginal insertion of 800 mcg MSP after 48 hrs oral administration of 200 mg MFP. 

Results: The success rate in both groups was 100%. the complete abortion rate of G-I is 97.39% and G-II is 98.26%Mean induction-to-abortion interval in G- II is shorter than that in G-I (5.35±2.76 vs 6.38±2.81 hrs); 100% women had spontaneous placenta expulsion; the mean hospital stay of G-II is shorter than that of G-I (1.43±0.50 vs 1.63±0.50 days). 

Conclusion: Combination on mifepristone & misoprostol is ahighly effective method to terminate the pregnancy from 10 to 20 weeks: efficacy is similar between Group I and Group II; however, some factors in Group II are more effective than those in Group I.

Key words: Mifepristone; misoprostol; pregnancy termination; efficacy.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.